Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách xã thuộc ba khu vực vùng dân tộc và miền núi

- Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015. (Tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: