Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật cư trú

Ngày 13/11/2020, Quốc hội ban hành Luật cư trú số 68/2020/QH14. Xem và tải Luật về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: