Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của UBDT quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ngày 26/5/2022, Ủy ban Dan tộc ban hành Thông tư 01/2022/TT-UBDT quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Xem và tải văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết(25/02/2022)

Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025(16/12/2021)

Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (14/10/2021)

Quyết định phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025(16/09/2021)

PHẾ DUYỆT DANH SÁCH CÁC DÂN TỘC CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025(14/07/2021)

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025(18/06/2021)

Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025(04/06/2021)

Thông báo trúng tuyển lao động hợp đồng thử việc, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ tại Ban Dân tộc(14/04/2021)

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(07/04/2021)

Kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông 2021(29/03/2021)