Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cấp một số ấn phảm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ  (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợhọc sinh và trường phôt thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn(16/08/2016)

Quyết định ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 (QĐ 54/2012/QĐ-TTg)(09/04/2015)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 (09/04/2015)

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 56/2013/QĐ-TTg)(18/03/2015)

Thông Tư Liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (18/03/2015)

Quyết định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 18/2011/QĐ-TTg)(17/03/2015)

Quyết định về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (QĐ 102/2009/QĐ-TTg)(17/03/2015)

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn(17/03/2015)

Quyết định phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Quyết định 755/QĐ-TTg)(26/02/2015)

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn(26/02/2015)