Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đưa ra khỏi danh sách và thay thế bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2023

Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đưa ra khỏi danh sách và thay thế bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2023. Tải văn bản về tại đây.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.(16/01/2020)

Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận danh sách xã hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.(04/12/2019)

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cấp một số ấn phảm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016(16/08/2016)

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợhọc sinh và trường phôt thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn(16/08/2016)

Quyết định ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 (QĐ 54/2012/QĐ-TTg)(09/04/2015)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 (09/04/2015)

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 56/2013/QĐ-TTg)(18/03/2015)

Thông Tư Liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (18/03/2015)

Quyết định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 18/2011/QĐ-TTg)(17/03/2015)

Quyết định về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (QĐ 102/2009/QĐ-TTg)(17/03/2015)