Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số: 1952/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 phê duyệt ban hành Tài liệu đặc thù Tiểu dự án 4, thuộc Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025

   Ngày 24/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số: 1952/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 về việc phê duyệt ban hành Tài liệu đặc thù Tiểu dự án 4, thuộc Dự án 5 "Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Xem và tải bộ tài liệu tại đây/.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 02/2022/TT-UBDT(07/09/2023)

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT, ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025(30/06/2022)

Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của UBDT quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025(26/05/2022)

Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết(25/02/2022)

Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025(16/12/2021)

Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (14/10/2021)

Quyết định phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025(16/09/2021)

PHẾ DUYỆT DANH SÁCH CÁC DÂN TỘC CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025(14/07/2021)

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025(18/06/2021)

Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025(04/06/2021)