Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015

Quyết định số 2405/QĐTTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: