Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135

Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135. (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: