Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghi quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Tải Nghi quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025.(13/03/2020)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 - 2020(04/02/2020)

Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 duy trì các Mô hình điểm Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020. (04/02/2020)

Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội: Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030(31/01/2020)

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.(16/01/2020)

Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đưa ra khỏi danh sách và thay thế bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2023(16/01/2020)

Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận danh sách xã hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.(04/12/2019)

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cấp một số ấn phảm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016(16/08/2016)

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợhọc sinh và trường phôt thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn(16/08/2016)

Quyết định ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 (QĐ 54/2012/QĐ-TTg)(09/04/2015)