Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh

Xin ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh: Quyết định quy định định mức diện tích đất sản xuất để thực hiện Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Tải văn bản xin ý kiến và Dự thảo Quyết định về theo các tập tin đính kèm dưới đây./.

18.9 CV de nghi gop y du thao van ban QPPL cua UBND tinh.pdf

DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL.doc

Tác giả: 
Nguồn: