Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/QĐ-TTg

Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/QĐ-TTg. Tải văn bản xin ý kiến và Dự thảo Kế hoạch về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: