Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

      Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trong thời gian qua đã góp phần giúp Bắc Kạn bảo đảm an sinh, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Ban Dân tộc tỉnh và nhà tài trợ tặng áo ấm cho 60 học sinh Trường Tiểu học xã Cổ Linh (Pác Nặm).

      Trong quá trình thực hiện, Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động, tích cực tham mưu triển khai sớm, có hiệu quả các chương trình, đề án. Kế thừa kết quả đạt được trước đó, trong năm 2021, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện theo kế hoạch, tiếp tục phát huy hiệu quả góp phần quan trọng trong việc phát triển bền vững của tỉnh.

      Cụ thể, thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các văn bản chỉ đạo khác, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 100/CTrHĐ-BDT thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2021.

      Trong quá trình thực hiện, Ban Dân tộc tỉnh đã đôn đốc các địa phương thực hiện nguồn vốn Chương trình 135 năm 2020 kéo dài sang năm 2021; xây dựng báo cáo kết quả tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; tổng hợp nội dung, phạm vi, niên độ kiểm toán đối với Chương trình 135 đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán từ năm 2019 đến năm 2020 và Kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Bắc Kạn năm 2021…

      Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng danh mục, đăng ký nhu cầu vốn, chuẩn bị các bước đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương dự kiến nguồn vốn được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm; tổng hợp nhu cầu vốn, cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022 và đề nghị chuyển nguồn vốn năm 2021 sang năm 2022 để thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

      Về chính sách đối với người có uy tín, trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức thăm hỏi 100 người có uy tín ốm nằm viện; hỗ trợ, động viên 47 hộ người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai với số tiền 147 triệu đồng; tái xuất bản cuốn sổ tay cấp phát cho 69 người có uy tín mới được bầu bổ sung năm 2021; cấp 136.989 tờ Báo Dân tộc và Phát triển, 254.459 tờ Báo Bắc Kạn; tổ chức 02 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín với 121 người tham dự; tổ chức đón tiếp, gặp mặt 04 đoàn người có uy tín thuộc các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể và Chợ Mới tại tỉnh. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu các nội dung tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI năm 2021.

      Triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung hoạt động tại các mô hình điểm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” theo kế hoạch. Phối hợp tổ chức 05 chương trình và 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình bằng hình thức sân khấu hóa tại 06 mô hình điểm, thu hút đông đảo người dân tham gia; chỉ đạo các xã thực hiện mô hình điểm tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, theo đó đã tổ chức 11 hội nghị phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình cho 229 người.

      Tiếp tục duy trì có hiệu quả 02 mô hình điểm Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức: Tổ chức biên soạn và phát hành cuốn Bản tin Công tác dân tộc cấp phát đến các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường tại các mô hình điểm.

      Đối với Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”, đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhân rộng thêm 02 mô hình điểm tại xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) và xã Thanh Vận (Chợ Mới); phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới tại xã Đôn Phong (Bạch Thông) và xã Hoàng Trĩ (Ba Bể); tổ chức 02 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho các tuyên truyền viên tại 02 mô hình điểm mới nhân rộng…

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tặng quà cho hộ dân tộc thiểu số nghèo xã Cổ Linh (Pác Nặm) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

      Thực tế cho thấy, việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng ở các xã miền núi, vùng cao, xã đặc biệt khó khăn. Tạo điều kiện trực tiếp cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác xoá đói, giảm nghèo. Vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Những điều này góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

      Từ kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh tập trung tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; Kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách dân tộc năm 2022.

      Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị, địa phương khi được Trung ương phân bổ vốn…/.

Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn