Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục hỗ trợ, đầu tư Chương trình 135 đến hết năm 2020 tại các xã, thôn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

      Ngày 29/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

      Cụ thể, Điều 5 nguyên tắc xử lý kinh phí đối với các xã, thôn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 được sửa đổi như sau: Các xã, thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 được tiếp tục hỗ trợ, đầu tư của Chương trình 135 đến hết năm 2020.

 

Ảnh minh họa về duy tu bảo dưỡng công trình

 

Ảnh minh họa về Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế

      Tại tỉnh Bắc Kạn, ngày 10/11/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020 - Dự án 2 (Chương trình 135) cho UBND các huyện với tổng số tiền là 2.049 triệu đồng để thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 02 xã đặc biệt khó khăn và 32 thôn đặc biệt khó khăn đã được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017–2020.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc