Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung triển khai có hiệu quả chính sách dân tộc

      Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng cụ thể hóa, triển khai, vận dụng linh hoạt các chính sách dân tộc vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức,

thay đổi hành vi của người dân về bình đẳng giới.

       Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 là chương trình lớn, liên quan đến nhiều ngành, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện. Chính vì thế, từ đầu năm 2021 đến nay, cơ bản các nội dung của Chương trình đều được triển khai theo đúng kế hoạch, đạt được những kết quả tích cực.

      Cụ thể, đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG (BCĐ) cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập tổ chuyên viên giúp việc và xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng các dự thảo: Khung kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG, nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện Chương trình MTQG và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG; đối tượng thụ hưởng chính sách, nhu cầu vốn làm cơ sở chuẩn bị triển khai Chương trình MTQG trên cơ sở tổng hợp của UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành để sẵn sàng triển khai thực hiện ngay khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

      Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đầy đủ, kịp thời. Trong đó, đã tổ chức thăm hỏi 130 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ốm điều trị tại bệnh viện; thăm hỏi, hỗ trợ động viên 47 hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho 120 người; tái xuất bản cuốn sổ tay dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cấp phát cho 69 người bầu bổ sung năm 2021; Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Bắc Kạn cấp phát cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đầy đủ, định kỳ theo quy định.

      Đối với Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các mô hình điểm được triển khai theo kế hoạch. Để góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp xây dựng và duy trì thực hiện mô hình điểm, bước đầu đạt kết quả tích cực. Hiện, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 11 mô hình điểm, trong đó, có 02 mô hình được thực hiện từ năm 2016, gồm xã Bộc Bố, Trường Tiểu học và THCS Giáo Hiệu (Pác Nặm) và 09 mô hình thực hiện từ năm 2018 thuộc các xã: Công Bằng, Bằng Thành, Cổ Linh, Cao Tân (Pác Nặm); Bình Trung (Chợ Đồn); Cốc Đán, Thượng Quan (Ngân Sơn); Vũ Loan (nay là xã Văn Vũ), Lương Thượng (Na Rì).

      Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện linh hoạt đã góp phần nâng cao nhận thức và làm thay đổi hành vi về bình đẳng giới. Tại các xã đã triển khai mô hình từ trước là Đôn Phong (Bạch Thông) và Hoàng Trĩ (Ba Bể), hoạt động tuyên truyền đã vận dụng nhiều hình thức như qua video, thi trắc nghiệm kiến thức, thi tiểu phẩm…

      Với Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025", trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã khảo sát, lựa chọn và triển khai tại xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) và xã Thanh Vận (Chợ Mới). Bước đầu triển khai, Ban đã phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức và bí thư chi bộ, trưởng thôn... của 02 xã này. Mô hình điểm về triển khai Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" chắc chắn sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của người dân về bình đẳng giới.

      Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả chính sách dân tộc, theo Ban Dân tộc tỉnh, Chính phủ cần sớm ban hành quyết định quyết định đầu tư Chương trình MTQG. Các bộ, ngành Trung ương thống nhất ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để địa phương có căn cứ thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Đối với các tỉnh chưa tự cân đối được kinh phí như Bắc Kạn, Trung ương cần hỗ trợ kinh phí để thực hiện các đề án. Đề nghị giao vốn theo phân kỳ, giao ngay từ những năm đầu, tránh dồn vào năm cuối của giai đoạn; cần có sự chỉ đạo kết hợp hài hòa, giữa hỗ trợ vay vốn ưu đãi với nguồn vốn hỗ trợ cho không.../.


Tác giả: 
Nguồn: