Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện cải cách hành chính gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCC và người lao động

Trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCC và người lao động, từ đó đã đem lại kết quả, hiệu quả cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Trên cơ sở Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạnvà các văn bản về thực hiện văn hóa công sở, đơ vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động.

Thực hiện trách nhiệm của cán bộ công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương,toàn thể cán bộ công chức, người lao động đơnvị thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương,thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở (Quyết định số 17/QĐ-BDT ngày 24/2/2020); Thi đua thực hiện các nội dung tại kế hoạch số 492/KH-BDT ngày 30/9/2019 về việc tổchức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025... Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc chủ trương về không uống rượu, bia buổi trưa trong ngày làm việc; không uống rượu, bia khi lái xe tham gia giao thông trên các tuyến đường; công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp vi phạm quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động toàn đơn vị tích cực thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp; luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật; luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và hiệu quả, giải quyết công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao; không gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn của nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy trong công việc, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng văn hóa công sở, với mục đích để công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng văn hóa công sở ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực của ngành phụ trách. Đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của cán bộ, công chức và người lao động trong cách phục vụ tổ chức, công dân; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động; phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các công việc do đơn vị thực hiện. Song song đó, tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, trách nhiệm trong nhận thức của người dân./.

Tác giả: 
Nguồn: