Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

      Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, thực tế hoạt động còn nhiều bất cập cần tháo gỡ.

Ảnh: Đồng chí Bế Ngọc Thuấn- Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh (bên phải) thăm, động viên

gia đình người có uy tín xã Yên Cư (Chợ Mới) bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai

      Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chuyên môn ngang sở, có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh gồm các nhóm công việc: Chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; chủ trì xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác dân tộc; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù; tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo... và một số nhiệm vụ khác.

      Trước năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh có 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/05/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/08/2017 của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh giảm từ 05 phòng xuống thành 02 phòng, gồm: Thanh tra và Văn phòng; Chính sách tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ bản đáp ứng các tiêu chí theo quy định, theo đó giảm đầu mối, một bộ phận thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một bộ phận chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, nhất là việc nêu cao vai trò người đứng đầu, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

      Tuy nhiên, được giao ít biên chế (Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh được giao 14 biên chế hành chính và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) so với chức năng, nhiệm vụ về công tác dân tộc đối với tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 88% dân số; tổ chức bộ máy chỉ có 02 phòng. Đối với cấp huyện, đầu năm 2018 Phòng Dân tộc giải thể và chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, phân công 01 công chức làm công tác dân tộc kiêm nhiệm. Cấp xã phân công 01 công chức văn hoá - xã hội theo dõi tổng hợp các chương trình, chính sách dân tộc. 

      Chính vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã bộc lộ nhiều hạn chế. Qua thực tiễn hoạt động cho thấy mặc dù giải quyết được việc tinh gọn đầu mối, việc hợp nhất nhiều phòng sẽ mở rộng các lĩnh vực nhưng không sâu, không chuyên môn hoá. Cụ thể như tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh, đối với Thanh tra và Văn phòng, từ khi hợp nhất đến nay do tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau; là cơ quan giúp việc nhưng vẫn làm chuyên môn, cùng thực hiện nhiệm vụ của 02 lĩnh vực khác biệt không phù hợp cả về mặt tổ chức và nhân sự nên gặp khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ nhiệm vụ được giao. Nguyên nhân là giữa Thanh tra và Văn phòng có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn khác nhau. Thanh tra hoạt động theo Luật Thanh tra; Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ nhiều đối tượng nên khó bảo đảm tính khách quan trong hoạt động tham mưu về công tác Thanh tra, công tác quản lý Nhà nước của đơn vị. Sau khi hợp nhất, Chánh Thanh tra đồng thời kiêm Chánh Văn phòng nên phải đảm nhận khối lượng lớn công việc nên công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, có lúc chồng chéo, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao.

      Thêm vào đó, sau 03 năm giải thể Phòng Dân tộc cấp huyện, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND&UBND đã bộc lộ khó khăn, bất cập: Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc chưa kịp thời; phân công cho nhiều đầu mối thực hiện nên rất khó khăn trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện; do biên chế ít nên các địa phương không bố trí công chức chuyên trách làm công tác dân tộc mà chỉ phân công kiêm nhiệm...

      Vì thế, để thực hiện tốt công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trong thời gian tới, nhất là việc tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và niền núi giai đoạn 2021 - 2030, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, cần thiết phải sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Dân tộc tỉnh bảo đảm hoạt động hiệu quả. Thực hiện rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn cho phù hợp, thực hiện đồng bộ các chức năng nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc thực hiện không hết chức trách, nhiệm vụ; bố trí công chức các phòng phù hợp để phát huy tối đa năng lực, sở trường của công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

      Ông Lương Đình Bảo- Chánh thanh tra kiêm Chánh văn phòng, phụ trách công tác tổ chức của Ban Dân tộc cho biết: Căn cứ Thông báo số 227-TB/TU ngày 05/5/2021 của Tỉnh ủy chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và các văn bản khác liên quan, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng "Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí sắp xếp vị trí việc làm". Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, sẽ là tiền đề quan trọng để Ban Dân tộc tỉnh hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và niền núi giai đoạn 2021 - 2030.../.


Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn