Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sẵn sàng triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

       Những năm qua, với việc triển khai có hiệu quả sự đầu tư của Nhà nước, bằng nỗ lực của các cấp, ngành, sự đoàn kết vươn lên của chính người dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có nhiều chuyển biến...

Đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu là một trong giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

       Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 36/UBDT-CSDT ngày 14/9/2020 về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai một số nội dung như: Rà soát xác định nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG); xây dựng báo cáo số liệu, xác định nhu cầu vốn thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ gửi Ủy ban Dân tộc.

      Đến thời điểm này, Chính phủ chưa phê duyệt Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; các bộ, ngành chưa ban hành thông tư hướng dẫn quy định cụ thể về tiêu chí, phạm vi, đối tượng, định mức hỗ trợ các dự án của Chương trình MTQG… Tuy nhiên, để kịp thời triển khai thực hiện Chương trình MTQG trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực) và Tổ chuyên viên giúp việc; quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên phụ trách tham mưu thực hiện các dự án thành phần. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát danh mục, dự kiến nhu cầu các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ đạo các sở, ngành rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

      Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 được xác định thông qua tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG cùng với các chương trình, dự án và nguồn lực khác, nỗ lực phấn đấu đạt được các mục tiêu sau: Mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào...

      Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, dự kiến giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ trước cho các xã, thôn bản khó khăn nhất; các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc khó khăn nhất. Chương trình sẽ tập trung thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên đến năm 2025 đã được phê duyệt trong Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội, bao gồm: Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là vùng nguy cơ cao về thiên tai; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đảm bảo cho người dân có thu nhập ổn định từ bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu; chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; quan tâm công tác truyền thông, tuyên truyền và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

       Theo Ban Dân tộc tỉnh, để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong thời gian tới, các cấp, ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Chương trình MTQG nói riêng và công tác dân tộc nói chung nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết khó khăn về đất sản xuất, đất ở tạo điều kiện để đồng bào vùng dân tộc thiểu số phát triển sản xuất; hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới...

       Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chương trình. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong việc phối hợp thực hiện Chương trình MTQG nói riêng và công tác dân tộc nói chung trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  http://baobackan.com.vn/