Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số

      Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành, quan tâm lựa chọn địa bàn để tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp.

      Để thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017, Ban Dân tộc tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực) đều xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống chính sách dân tộc.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền Đề án tại xã Đổng Xá (Na Rì).

      Để đạt mục tiêu Đề án và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, Ban Dân tộc tỉnh đã khảo sát tại 07 xã, qua đó lựa chọn xây dựng 02 mô hình điểm tại xã Đổng Xá (Na Rì) và xã Yến Dương (Ba Bể). Tại mỗi mô hình điểm đều thành lập 01 nhóm nòng cốt (gồm bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, người có uy tín và đại diện các tổ chức đoàn thể ở thôn) trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến người dân.

      Thực tế cho thấy, các mô hình đã phát huy được hiệu quả, được người dân đồng tỉnh ủng hộ. Tuy nhiên, do kinh phí không đáp ứng để nhân rộng các mô hình mới nên giai đoạn 2017 – 2021 chỉ thực hiện duy trì 02 mô hình kể trên.

      Giai đoạn 2017 – 2021, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức 11 hội nghị tập huấn, tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, vận động cho 502 người; tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường tại 02 mô hình điểm, thu hút đông đảo người dân, học sinh tham dự. Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Ba Bể, UBND huyện Pác Nặm tổ chức 05 hội nghị tập huấn. Các nội dung cung cấp và truyền tải đều được tổng hợp, lấy nhu cầu từ cơ sở, vì vậy rất thiết thực, gắn liền với đời sống người dân, như: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn...

      Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thông qua phương tiện thông tin đại chúng cũng được tăng cường. Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật với 3.050 quyển bản tin công tác dân tộc, 600 quyển bản tin tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, 300 quyển sổ tay hỏi đáp pháp luật, 1.369 quyển sổ tay dành cho người có uy tín, in sao 100 băng đĩa hình tiếng dân tộc Mông và Dao, cấp 70 áp phích tuyên truyền cho 70 thôn có nguy cơ cao về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, 11 pa-nô và hơn 18.000 tờ gấp tuyên truyền.

      Nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được một số kết quả thiết thực. Thông qua các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đã từng bước nâng cao nhận thức, hành vi chấp hành pháp luật của người dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

      Từ thực tiễn triển khai Đề án, theo Ban Dân tộc tỉnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc, trong thời gian tiếp theo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi cần được thực hiện thường xuyên, hướng tới mục tiêu “xóa nghèo pháp luật” cho người dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

      Bên cạnh đó, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động. Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng các hình thức phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của từng địa bàn và từng nhóm đồng bào dân tộc thiểu số.../.Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn