Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

     Ngày 16/11/2021, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBDT về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Theo đó, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ủy ban Dân tộc, của địa phương hàng năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Nêu cao ý thức trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, làm việc có chất lượng, hiệu quả; tạo sự lan tỏa các trong phong trào thi đua có hiệu quả của Ủy ban Dân tộc; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, liêm khiết trong sạch, công minh trong thi hành công vụ.

     Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn”. Nội dung:

     1. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Một số chủ trương, chính sách lớn về công tác dân tộc: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (Quyết định số 378/QĐ-UBDT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT).

     2. Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới ban hành; đảm bảo chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề lớn vừa cấp bách, vừa lâu dài về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc.

     3. Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Thực hiện hiệu quả Chương trình sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển và thu nhập của đồng bào DTTS&MN với bình quân chung của cả nước; giảm dần xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, người có uy tín trong đồng bào DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổ chức xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao.

     4. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

     5. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác dân tộc để làm nòng cốt; Tổ chức các hoạt động giao lưu, nêu gương, tuyên truyền rộng rãi về điển hình tiên tiến, về mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo, tạo sự lan tỏa đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành.

     6. Đặc biệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

     Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Hội đồng thi đua, khen thưởng Ủy ban Dân tộc lựa chọn đơn vị, cá nhân tiêu biểu xuất sắc có thành tích nổi bật, chất lượng của phong trào thi đua đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xét, trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng vào đợt tổng kết phong trào.

     Phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên và tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào, cụ thể: Tổ chức sơ kết phong trào (dự kiến tháng 10 năm 2023): Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2021 -2023. Tổng kết phong trào (dự kiến tháng 10 năm 2025): Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2021 -2025.

     Chi tiết văn bản xem và tải về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: