Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy vận động, thuyết phục, cảm hóa là chính

Thực tiễn cho thấy, để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, phải lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục, cảm hóa là chính và phải kiên trì thực hiện. Bên cạnh phát huy vai trò, cần thường xuyên nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người có uy tín trước âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng bản thân người có uy tín để chống phá Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có uy tín bảo đảm đúng, đủ, kịp thời.

Tham gia giải quyết ổn định vụ việc phức tạp, tranh chấp

Theo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, trong công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội: với vai trò là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người có uy tín đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, vận động quần chúng, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia phòng ngừa mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch nhằm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Người có uy tín huyện Chợ Đồn góp ý kiến về công tác vận động quần chúng nhân dân tại buổi gặp mặt do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thường kỳ. Ảnh: Thu Trang

Tiêu biểu có bà Hứa Thị Thu, người có uy tín thôn Tiến Bộ, xã An Thắng, huyện Pác Nặm luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và quy ước thôn bản; tích cực tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; vận đồng đồng bào vùng dân tộc thiểu số loại bỏ các thủ tục lạc hậu như tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thách cưới cao...

Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2021 đến nay, người có uy tín đã cung cấp nhiều tin liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự để lực lượng Công an tỉnh kịp thời triển khai các biện pháp công tác chủ động phòng ngừa, đấu tranh. Người uy tín tham gia giải quyết ổn định trên 2 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, trên 100 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở; tranh thủ cá biệt trên 50 lượt người có uy tín tham gia công tác đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Nổi bật như tranh thủ 10 người có uy tín là các chức sắc trong đạo Tin lành phục vụ công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh phản bác lại các quan điểm, luận điệu tuyên truyền của tổ chức “Hội thánh Tin lành truyền giáo Việt Nam” hay còn gọi là “Ân điển cứu rỗi” tại địa bàn huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm; 3 người có uy tín nắm tình hình hoạt động xây dựng “nhà nguyện biến tướng” trong đạo Tin lành tại địa bàn huyện Pác Nặm; 2 người có uy tín tham gia tuyên truyền, vận động 2 trường hợp tham gia “Hội thánh đức chúa trời toàn năng” hay còn gọi là “Tia chớp phương đông” tại địa bàn huyện Chợ Đồn...

Lực lượng Công an tỉnh vận động khoảng 80 lượt người có uy tín người dân tộc Mông tham gia nắm tình hình, trực tiếp tuyên truyền, vận động những quần chúng bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình ký cam kết từ bỏ tổ chức. Sự phối hợp của người có uy tín đã góp phần chuyển hóa 100% địa bàn, đối tượng đã được chuyển hóa khỏi diện bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. 

Thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác của người có uy tín

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, hoạt động tuyên truyền lập “Vương quốc Mông”… Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phải lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục, cảm hóa là chính và phải kiên trì thực hiện. Bên cạnh phát huy vai trò người có uy tín, cần thường xuyên nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người có uy tín trước âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng bản thân người có uy tín để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của người có uy tín, trưởng thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho đội ngũ những người có uy tín thông qua các hội nghị cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, chính quyền. Quan tâm xây dựng đội ngũ tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, hội quần chúng, cũng như hoạt động tại địa bàn cư trú; phát huy vai trò của họ trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tác giả:  Bảo Minh
Nguồn:  Báo Đại biểu Nhân dân