Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả rà soát xã thuộc khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn

      Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát theo đúng quy định...

      Triển khai Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, tỉnh đã rà soát, xác định các xã thuộc khu vực III, II, I và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, toàn tỉnh có 108/108 xã, phường, thị trấn và 1.310/1.310 thôn, bản, tổ dân phố thuộc đối tượng rà soát. Qua rà soát,  có 108/108 xã đáp ứng xã có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên theo Mục 1, Điều 2 của Quyết định  số 33/2020/QĐ-TTg; có 1.304 thôn đáp ứng thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên theo Mục 2, Điều 2 của Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg; còn 06 tổ của phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) không đáp ứng tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số 15% trở lên (bao gồm các tổ: Tổ 1 có 7,14%; Tổ 2 có 5,48%; Tổ 3 có  8,33%; Tổ 6 có 8,89%; Tổ 11 có 8,7%; Tổ 12 có 12,84%).

Ảnh: Thông qua nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau của Nhà nước, bộ mặt kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh đã có thay đổi tích cực về mọi mặt.

      Đối với kết quả xác định xã khu vực I (xã bước đầu phát triển), có 34/108 xã trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng tiêu chí theo quy định, trong đó, có 23 xã đáp ứng tiêu chí xã thuộc khu vực I có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%; 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. 

      Kết quả xác định xã khu vực II (xã còn khó khăn), có 07/108 xã trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng tiêu chí theo quy định, là xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 10% đến dưới 15%.

      Về kết quả xác định xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), có 67/108 xã trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng tiêu chí theo quy định, trong đó, 58/67 xã đáp ứng tiêu chí 1 "xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên"; 9/67 xã đáp ứng tiêu chí 2 "có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20%"; 9/9 xã đáp ứng điều kiện 1 của tiêu chí 2 “xã có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của xã”.

      Toàn tỉnh có 1.304/1.310 thôn thuộc đối tượng xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó, có 647/1.310 thôn đạt tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn. Cụ thể: 582 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III (trong số này có 511 thôn đáp ứng tiêu chí 1 "thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên", 71 thôn đáp ứng tiêu chí 2 "thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới  20%" và đáp ứng điều kiện 1 của tiêu chí 2 "thôn có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của thôn"). Có 30 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II (trong số này có 18 thôn đáp ứng tiêu chí 1 "thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên", 12 thôn đáp ứng tiêu chí 2 “thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20%”). Có 35 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I (trong đó có 20 thôn đáp ứng tiêu chí 1 "thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên" và có 15 thôn đáp ứng tiêu chí 2 “thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20%”). 

      Từ thực tế triển khai cho thấy, việc xác định các xã thuộc khu vực III, II, I và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục là cơ sở để Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách dân tộc và các chính sách liên quan trong thời gian tới. Việc phân định chính xác theo các tiêu chí tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ là căn cứ để triển khai các chính sách hỗ trợ, đầu tư cụ thể cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  Báo Bắc Kạn