Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân tộc trong năm 2022 và những năm tiếp theo, ngay từ những tháng đầu năm 2022,  đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo Ban tổ chức quán triệt và triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp giao ban cơ quan, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của công chức, người lao động về cải cách hành chính: Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 07/7/2022 về khắc phục tồn tại, hạn chế về chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo; Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC…đơn vị đã ban hành các văn bản thực hiện công tác cải cách hành chính như: Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 07/01/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 80/KH-BDT ngày 26/01/2022 về việc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 296/KH-BDT ngày 20/4/2022 về khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC, Kế hoạch số 315/KH-BDT ngày 25/4/2022 về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022.

Trên cơ sở Kế hoạch đã đề ra, đơn vị đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, cụ thể:

Về Cải cách thể chế :

Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 văn bản Quy phạm pháp luật (Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, ngày 17/01/2022 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn). Thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và không phát hiện văn bản QPPL cần xử lý. Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 (kế hoạch số 81/KH-BDT ngày 26/01/2022 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 ) và thực hiện tốt các nội dung kế hoạch .

Về Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

Đơn vị đã thực hiện niêm yết 02 thủ tục (Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số)đầy đủ tại trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban. Trong năm đơn vị không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và không có TTHC kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét, công bố, hủy bỏ, qua rà soát không có TTHC cắt giảm, đơn giản hóa. Thực hiện quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử đối với hai Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

Về Cải cách tổ chức bộ máy

Việc sắp xếp và quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn: Thực hiện theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, ngày 17/01/2022 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, thường xuyên thực hiện rà soát, phân công nhiệm vụ của các phòng thuộc Ban. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 về việc tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, theo đó các phòng, tổ chức thuộc Ban Dân tộc tổ chức lại Thanh tra và Văn phòng thành: Phòng Kế hoạch -Tổng hợp, Thanh tra Ban; đổi tên Phòng Chính sách Tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp thành Phòng Chính sách Dân tộc.Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; quản lý, sử dụng biên chế công chức đúng quy định.

Về Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính,thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và giải quyết công việc trên IOffice. Trang thông tin điện tử của đơn vị luôn được duy trì hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ban Dân tộc (Quyết định số 89/QĐ-BDT ngày 08/11/2022).

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được năm 2022, Lãnh đạo đơn vị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tuyên truyềncác văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo việc thực hiện CCHC của trung ương, của tỉnh,... tới toàn thể công chức tại các cuộc họp cơ quan và lồng ghép vào các buổi tuyên truyền, các lớp tập huấn các chính sách dân tộc cho người có uy tín và người dân trên địa bàn tỉnh.Triển khai thực hiện tốt việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và đề xuất cấp có thẩm quyền huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cán bộ.Thường xuyên duy trì Cổng thông tin điện tử của đơn vị, ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và triển khai áp dụng hệ thống ISO. Xây dựng kế hoạch CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023.

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|adminbdt
Nguồn: