Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Ngày 04/01/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 02/KH-BDT thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Xem và tải về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: