Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016-2020

      Ngày 08/01/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020. Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Vụ phó Vụ Chính sách dân tộc, Ủy Ban Dân tộc; đồng chí Ngô Văn Huy, Phó Phòng Chính sách, Vụ Chính sách, Ủy ban Dân tộc. Cácđại biểu là Lãnh đạo, đại diện một số Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; toàn thể cán bộ công chức Ban Dân tộc; phóng viên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

      Hội nghị đã được xem báo cáo bằng phóng sự điểm lại những nét nổi bật về kết quả triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020. Trong những năm qua các chương trình, chính sách đầu tư vùng Dân tộc thiểu số (DTTS)và miền núi đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch đúng mục đích, đối tượng; hệ thống chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, khá kịp thời, chuyển dần từ các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ sang hỗ trợ nhóm hộ, hỗ trợ người dân tự vươn lên thoát nghèo. Cơ sở hạ tầng vùng DTTS từng bước được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa được cải thiện; diện mạo vùng DTTS và miền núi đã thay đổi căn bản theo hướng tích cực, tạo điều kiện cho đồng bào chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo. Nổi bật nhất là trong giai đoạn này, tỉnh đã có 02 xã, 36 thôn đặ biệt khó khăn (ĐBKK) ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135. Năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ vùng DTTS cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kinh tế có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Vùng DTTS, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK không phát sinh các “điểm nóng”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Kạn trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời khẳng định trong giai đoạn tiếp theo để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần bám sát nội dung chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó xác định rõ nhu cầu, đối tượng của Chương trình và khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung thực hiện đảm bảo kịp thời triển khai Chương trình ngay khi Trung ương phân bổ vốn.

Ảnh: Đ/c Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc, phát biểu chỉ đạo 

      Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và khẳng định trong giai đoạn tiếp theo, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác dân tộc được giao.

Ảnh: Đ/c Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị

      Trong khuôn khổ hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 09 tập thể và 09 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh: Đ/c Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc

Ảnh: Đ/c Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

      Thứ nhất, Ban Dân tộc khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình kinh tế xã hội vùng DTTS miền núi. Ngay sau khi Ban Chỉ đạo được thành lập phải tổ chức họp phân công nhiệm vụ và chuẩn bị các nội dung triển khai thực hiện.

      Thứ hai, Các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021- 2025 và các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong những năm tiếp theo.

      Thứ ba, Tiếp tục ưu tiên tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế vùng dân tộc thiểu số một cách đồng bộ.

      Thứ tư, Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hướng dẫn tập trung sản xuất kinh doanh, gắn với chuỗi giá trị, tổ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp. Lựa chọn các mô hình sản xuất phù hợp với từng địa phương, quy hoạch vùng sản xuất và đặc điểm phong tục, tập quán của người dân. Từ đó phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nhất là đồng bào DTTS.

      Thứ năm, Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ là người DTTS. Phát huy vai trò của bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng, người có uy tín trong đồng bào DTTS.

      Thứ sáu, Tăng cường công tác bảo tồn, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào DTTS.

      Thứ bảy, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp tham mưu tổ chức Hội thảo đánh giá 02 năm thực hiện xóa bỏ Phòng Dân tộc cấp huyện và kiến nghị UBND tỉnh xem xét phương án thành lập lại Phòng Dân tộc hoặc đề xuất phương án sắp xếp phù hợp đảm bảo công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc tại cấp huyện.

Ảnh: Đ/c Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc