Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả từ các chương trình, chính sách dân tộc ở Bắc Kạn

Trong thời gian qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phối hợp tổ chức.

Việc thực hiện các chính sách như: Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; hỗ trợ về thông tin, truyền thông… được chú trọng triển khai. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định 2085/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã đem lại hiệu quả đáng kể, chuyển dần từ mục tiêu hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện, khuyến khích được sự tham gia của người dân, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Hệ thống kết cấu hạ tầng (đường giao thông, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, trường học, trạm y tế…) được đầu tư bằng các nguồn lực của Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đến nay, 100% xã có đường ôtô đến trung tâm; trên 97% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 98% số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 95%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 97%... Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đồng chí Đinh Hồng Kiên- Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, việc triển khai có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế... Các chính sách dân tộc đã tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Để tiếp tục góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; Kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách dân tộc năm 2022. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót để giải quyết những điểm chưa phù hợp trong quá trình quản lý và đầu tư, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án trên cùng địa bàn, tránh việc đầu tư dàn trải, chồng chéo, kém hiệu quả…/.Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn