Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Long Hải- Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

     Chiều 25/5, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

      Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội.


Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

     

      Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành đầy đủ kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, như: Chương trình 135; Chính sách đối với người có uy tín; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”; Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh... Các chương trình, chính sách được tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

      Ban Dân tộc tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12/01/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

      Việc thực hiện các chương trình, chính sách, như: Chương trình 135; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018; Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019; Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017; Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017... được Ban Dân tộc tỉnh chủ động triển khai.

      Cùng với đó, căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai một số nội dung sau: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát xác định nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Xây dựng báo cáo số liệu, xác định nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Tham mưu xây dựng chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030...

      Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Dân tộc tỉnh tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tham mưu triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.


Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

     

      Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đôn đốc các huyện, thành phố lập danh mục dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2394/UBND-VXNV ngày 28/4/2021; tổng hợp nhu cầu danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, giai đoạn 2021 - 2025 và phối hợp với các ngành liên quan thống nhất lựa chọn báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia để chuẩn bị các bước tiếp theo. Tham mưu xây dựng nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

      Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung, gồm: Đề nghị UBND tỉnh cho sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh từ 2 phòng như hiện nay thành 3 phòng chuyên môn. Xem xét bổ sung thêm biên chế cho Ban Dân tộc tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét cân đối, bố trí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Xem xét cho thành lập ban quản lý dự án trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh để tham mưu chuẩn bị thực hiện các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia... 

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án. Tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh để triển khai nhiệm vụ cụ thể theo ngành dọc, xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm triển khai có hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tập huấn, hướng dẫn cấp cơ sở để tổ chức thực hiện tốt nội dung các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.


Đồng chí Nguyễn Long Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

     

      Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh nâng cao chất lượng công tác tham mưu với tỉnh trong việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, tổ chức thực hiện tốt để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc vào cuộc sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trình độ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh và UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia...


Đồng chí Nguyễn Long Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Ban Dân tộc tỉnh.

     

      Cũng trong buổi chiều, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đón nhận bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2021) và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020./.Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  http://baobackan.com.vn/