Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I, II, III năm 2023 của Ban Dân tộc

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I, II, III năm 2023 của Ban Dân tộc. Chi tiết tại biểu đính kèm./.

Tác giả: 
Nguồn: