Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác dân tộc ở Pác Nặm

      Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác dân tộc của huyện Pác Nặm được chú trọng triển khai. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện rõ nét; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Các chương trình, chính sách hỗ trợ được triển khai đầy đủ giúp đời sống vật chất, tinh thần của

đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến.

      Trên địa bàn huyện Pác Nặm có 07 dân tộc chính cùng sinh sống là: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Kinh và Hoa. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 98% dân số, sinh sống tại các thôn, bản ở tất cả các xã. Các dân tộc có sự đoàn kết thống nhất, mỗi dân tộc đều gìn giữ được những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

      Từ kết quả triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trong những năm trước đó, năm 2021 huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, như: Chương trình 135 với tổng nguồn vốn đầu tư kéo dài năm 2020 chuyển sang là hơn 450 triệu đồng để thực hiện 14 công trình; Chương trình hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS &MN) theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ với tổng dư nợ hơn 5,4 tỷ đồng cho 136 hộ vay; Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (đang thực hiện cấp phát 18 loại ấn phẩm, báo, tạp chí không thu tiền đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn đảm bảo về số lượng, đối tượng và nội dung, trong đó có Báo Bắc Kạn và Báo Dân tộc và Phát triển)…

      Các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (người có uy tín) được triển khai đầy đủ, kịp thời. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy tốt vị trí, vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện chính sách dân tộc. Năm 2021, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 113 người có uy tín với tổng kinh phí 78,7 triệu đồng; thăm hỏi, động viên 09 người có uy tín bị ốm; thăm viếng 02 người có uy tín bị chết; thăm hỏi, động viên 02 trường hợp thân nhân người có uy tín bị chết. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thăm hỏi, động viên 01 trường hợp người có uy tín bị ốm; thăm hỏi, động viên 12 gia đình người có uy tín bị thiệt hại do thiên tai.

      Các chính sách liên quan khác cũng được triển khai với kết quả khá tốt. Trong đó, công tác giảm nghèo nói chung, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tiếp tục có chuyển biến tích cực. Qua rà soát, đánh giá sơ bộ số hộ nghèo toàn huyện đến hết năm 2021 là 2.714 hộ, chiếm 36,4%; số hộ cận nghèo là 1.049 hộ, chiếm 14%. Hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 qua rà soát, đánh giá sơ bộ tổng số hộ nghèo là 3.963 hộ, chiếm 53,1%; tổng số hộ cận nghèo là 1.160 hộ, chiếm 15,5%. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì công tác dạy và học, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo kế hoạch…

      Từ đầu năm đến nay, việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc được huyện tập trung triển khai. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 780/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Pác Nặm giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, lựa chọn danh mục dự án, công trình ưu tiên để tổ chức thực hiện khi có nguồn vốn. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025”; hoàn thành việc khảo sát lựa chọn địa bàn nhân rộng mô hình điểm thực hiện hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới năm 2022 tại 03 xã Cổ Linh, Nghiên Loan, An Thắng.

      Theo lãnh đạo UBND huyện, việc triển khai các chính sách hỗ trợ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển sản xuất, ổn định đời sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Để việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của cấp trên. Xây dựng kế hoạch chi tiết gắn với những giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn.

      Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Ưu tiên tập trung cho các xã khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn; thực hiện nghiêm túc việc công khai các chính sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo các cấp…/.


Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn