Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác dân tộc ở Chợ Mới

      Việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc được cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới chú trọng. Kết quả đạt được góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chợ Mới

không ngừng được cải thiện (Ảnh: Phong trào tập luyện thể dục, thể thao khá phát triển ở xã Tân Sơn).

      Từ kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của những năm trước, trong năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay, công tác dân tộc trên địa bàn huyện Chợ Mới đã được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, trật tự xã hội ở địa phương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đồng bào các dân tộc.

      Trước đó, nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, UBND huyện Chợ Mới đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo và tổ chức, triển khai, cụ thể: Công văn số 448/UBND-VP ngày 11/3/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-CP về công tác dân tộc trong tình hình mới; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030...

      UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện là cơ quan tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn: Tập trung quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo các công việc chuyên môn của đơn vị, thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc. Nhìn chung, các nhiệm vụ do Văn phòng HĐND&UBND huyện đảm nhiệm, thực hiện cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch.

      Chính sách dân tộc được cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới chú trọng thực hiện. Trong đó, thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021, Bưu điện huyện đã nhận và cấp phát đầy đủ 18 loại báo, tạp chí với số lượng gần 27.000 tờ/cuốn. Các loại báo và tạp chí được cấp phát đúng đối tượng và địa chỉ.

      Chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện đầy đủ, ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín theo quy định. Các trường hợp người có uy tín bị ốm nằm viện được tổ chức thăm hỏi, động viên... Huyện đã đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 cá nhân, UBND huyện tặng Giấy khen cho 15 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động ở khu dân cư.

      Cùng với phát triển kinh tế, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đời sống văn hóa, tinh thần cũng được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Diện mạo nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi tích cực. Đến nay, có trên 98% số hộ tại các thôn, bản được sử dụng điện lưới quốc gia; hệ thống mạng internet được sử dụng 100% tại các xã, thị trấn; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; hơn 95% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, các tập tục lạc hậu dần được loại bỏ, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố bền chặt.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trong thực tế cũng còn một số hạn chế. Nguyên nhân là do điểm xuất phát về kinh tế - xã hội của huyện còn thấp. Nguồn lực dành cho các chính sách, chương trình còn hạn chế. Một số chính sách được ban hành nhưng định mức hỗ trợ không phù hợp với địa bàn vùng dân tộc và miền núi, chậm ban hành hướng dẫn thực hiện.

      Vì thế, để việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc đạt kết quả cao, huyện đang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động và thông tin sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

      Đồng thời, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách dân tộc ở cơ sở nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và Ban Dân tộc tỉnh triển khai./.


Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn