Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

      Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 6757/UBND-VXNV công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức và cá nhân dễ dàng khai thác nguồn thông tin, số liệu quan trọng này, Cổng Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đăng tải công khai kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Các số liệu tải về tại đây: văn bản số 6757/UBND-VXNV của UBND tỉnh; 06 hệ biểu số liệu chi tiết: Biểu 1, biểu 2, biểu 3, biểu 4, biểu 5, biểu 6.

Tác giả: 
Nguồn: