Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp trên, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc.  

Hội nghị đã thảo luận, tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, các chương trình, chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022, mặc dù dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian đầu năm, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở, đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh đột xuất, góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc khách quan trong tổ chức triển khai, thực hiện như tiến độ giải ngân một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia chậm do chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cán bộ, công chức phụ trách công tác dân tộc cấp huyện còn thiếu và kiêm nhiệm nhiều việc nên gặp nhiều khó khăn trong tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn,... Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 với sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai kịp thời và nhận được sự hưởng ứng của Nhân dân đạt được hiệu quả cao.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tác giả:  Lương Đình Bảo
Nguồn:  Ban Dân tộc