Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 29/3/2021 Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030. Xem và tải văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: