Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Xem và tải văn bản về tại đây.

Tác giả:  Ban Dân tộc
Nguồn:  Ban Dân tộc