Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả xét duyệt, chấp nhận cho triển khai các sáng kiến năm 2019

Thông báo số 205/TB-BDT ngày 06/5/2019 của Ban Dân tộc v/v kết quả xét duyệt, chấp nhận cho triển khai các sáng kiến năm 2019. Tải văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: