Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiên, kinh nghiệm, giải pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Quyết định số 211/QĐ-VP ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh công nhận đề tài, sáng kiên, kinh nghiệm, giải pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tải văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: