Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ

      Ngày 05/3/2021, Ban Dân tộc ban hành Thông báo số 174/TB-BDT tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ. Tải thông báo về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: