Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

Tải Quyết định số 21/QĐ-BDT ngày 26/02/2020 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 tại đây./.

Tác giả:  Ban Dân tộc
Nguồn: