Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2026

Tải Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 09/3/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2026 tại đây./.

Tác giả:  Ban Dân tộc
Nguồn: