Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ

Xem tiếp


Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ

Xem tiếp


Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019

Xem tiếp


Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2026

Xem tiếp


Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

Xem tiếp


Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Xem tiếp


Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Xem tiếp