Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019

Tải Quyết định số 55/QĐ-BDT ngày 10/6/2020 công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 tại đây./.

Tác giả:  Ban Dân tộc
Nguồn: