Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Tải Quyết định số 02/QĐ-BDT ngày 10/02/2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 tại đây./.

Tác giả:  Ban Dân tộc
Nguồn: