Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số: 606/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số: 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (gọi tắt là Quyết định 933/QĐ-TTg), Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau: Chi tiết theo tập tin đính kèm./.

Tác giả: 
Nguồn: