Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin lãnh đạo

1. Bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban

Số ĐT: CQ: 02093.810.789; DĐ:0899.285.868

Nhiệm vụ:  

- Phụ trách chung, là người lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Ban. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi hoạt động của Ban Dân tộc.

- Là chủ tài khoản của cơ quan.

- Phụ trách công tác tổ chức - cán bộ; kế hoạch - tài chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính.

- Chỉ đạo tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Trực tiếp chỉ đạo phụ trách Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN; Dự án 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trách Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; Dự án 9 (tiểu dự án 2): Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; Dự án 10 (tiểu dự án 1, nội dung 1): Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Phụ trách Chương trình khảo sát, đánh giá thực trạng KT-XH, cơ sở hạ tầng các xã hoàn thành nông thôn mới để đề xuất xây dựng chính sách đặc thù cho vùng ĐBDTTS; công tác thanh tra, kiểm tra.

- Phụ trách các chương trình phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Y tế.

-  Là người phát ngôn của Ban Dân tộc tỉnh.

-  Phụ trách các huyện Chợ Đồn, Na Rì.    

- Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Chính sách tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp.

 

 

  

2. Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban

Số ĐT: CQ: 02093.811.668; DĐ: 0912 968 284

Email: thuanbn.bdt@backan.gov.vn

Nhiêm vụ:  

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trưởng Ban và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án của CTMTQG: Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Dự án 8: Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Dự án 10 (tiểu dự án 1 nội dung 2,3: Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS&MN; Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban.

- Phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác pháp chế; công nghệ thông tin, chính quyền điện tử.

- Phụ trách Chương trình tuyên dương học sinh sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người DTTS, năm học 2021-2022; công tác thống kê; điều tra 53 DTTS, ISO.

- Phụ trách công tác Chi bộ và các đoàn thể cơ quan; giúp đỡ xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm trong xây dựng nông thôn mới.

- Phụ trách các chương trình phối hợp: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở KH&CN, Sở GD& ĐT, Hội Nông dân tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

- Phụ trách các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm.

- Tham gia sinh hoạt cùng Thanh tra và Văn phòng.

 

   


3. Ông Đinh Hồng Kiên, Phó Trưởng ban

Số ĐT: CQ: 02093.872.023; DĐ: 0912250009

Email: kiendh.tu@backan.gov.vn

Nhiêm vụ:  

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trưởng Ban và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án của CTMTQG Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; Dự án 9 (tiểu dự án 1): Đầu tư phát triển nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù; Dư án 10 (tiểu dự án 3): Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Phụ trách công tác tổng hợp báo cáo; tổng kết các chương trình, chính sách dân tộc; công tác tuyên truyền; Bản tin công tác dân tộc; công tác hành chính; cổng thông tin điện tử; sửa chữa trụ sở; phòng cháy chữa cháy.

- Phụ trách các chương trình phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Kạn, Liên Minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban.

- Phụ trách các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn.

- Tham gia sinh hoạt cùng Thanh tra và Văn phòng.

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: