Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin lãnh đạo

1. Bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban

Số ĐT: CQ: 02093.810.789; DĐ:0899.285.868

Nhiệm vụ:  

- Phụ trách chung, là người lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Ban. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi hoạt động của Ban Dân tộc.

- Là chủ tài khoản của cơ quan.

- Phụ trách công tác tổ chức - cán bộ; kế hoạch - tài chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính.

- Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác pháp chế.

- Trực tiếp chỉ đạo các chương trình:

+ Chương trình 135;

+ Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS (Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg);

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

+ Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg.

- Phụ trách chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.

- Là người phát ngôn của Ban Dân tộc tỉnh.

- Phụ trách các huyện Pác Nặm, Na Rì.     

- Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Chính sách tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp.

 

 

  

2. Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban

Số ĐT: CQ: 02093.811.668; DĐ: 0912 968 284

Email: thuanbn.bdt@backan.gov.vn

Nhiêm vụ:  

- Điều hành các hoạt động của cơ quan khi được Trưởng Ban phân công hoặc ủy quyền.

- Là chủ tài khoản ủy quyền của cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách tham mưu các chương trình:

+ Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025” (Quyết định số 498/QĐ-TTg);

+ Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và Miền núi giai đoạn 2017-2021” (Quyết định số 1163/QĐ-TTg);

+ Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025” (Quyết định số 1898/QĐ-TTg);

+ Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2019- 2021(Quyết định số 45/QĐ-TTg);

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Công tác điều tra 53 dân tộc thiểu số, ISO, công tác chi bộ và các đoàn thể cơ quan.

- Phụ trách giúp đỡ xã Yến Dương, huyện Ba Bể trong xây dựng nông thôn mới.

- Ký ban hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và pháp luật các văn bản trong lĩnh vực được giao chỉ đạo, xử lý.

- Phụ trách chương trình phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn.

- Phụ trách các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Chợ Đồn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

- Tham gia sinh hoạt cùng Thanh tra và Văn phòng.

 

   


3. Ông Đinh Hồng Kiên, Phó Trưởng ban

Số ĐT: CQ: 02093.872.023; DĐ: 0912250009

Email: kiendh.tu@backan.gov.vn

Nhiêm vụ:  

- Điều hành các hoạt động của cơ quan khi được Trưởng Ban phân công hoặc ủy quyền.

- Phụ trách công tác tổng hợp báo cáo; tổng kết các chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020.

- Phụ trách công tác tuyên truyền, phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình; công tác hành chính, công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, cổng thông tin điện tử; Bản tin công tác dân tộc.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách tham mưu các chương trình:

+ Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và Miền núi giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 2085/QĐ-TTg);

+ Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Ký ban hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và pháp luật các văn bản trong lĩnh vực được giao chỉ đạo, xử lý.

- Phụ trách các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn.

- Phụ trách chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Kạn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

- Tham gia sinh hoạt cùng Thanh tra và Văn phòng.

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: