Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí, chức năng

Thanh tra và Văn phòng Ban Dân tộc là tổ chức thuộc Ban Dân tộc tỉnh có chức năng:

1.1. Thanh tra:  Tham mưu, giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh; tham mưu giúp Trưởng Ban quản lý nhà nước bằng pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực công tác dân tộc và tổ chức công tác pháp chế theo quy định. Thanh tra chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Uỷ ban Dân tộc. Được Ban Dân tộc mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

1.2. Văn phòng: Tham mưu, giúp Trưởng Ban theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Dân tộc. Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tổ chức - cán bộ; thi đua - khen thưởng; hành chính - kế toán; văn thư, lưu trữ; hệ thống quản lý chất lượng ISO; công tác cải cách hành chính, quản trị hành chính nội bộ.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Hàng năm trình Trưởng Ban phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra và quyết định thanh tra đột xuất của Trưởng Ban theo quy định.

2.2. Thực hiện thanh tra hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Trưởng Ban trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3. Thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh; trong việc thực hiện các quy định về chính sách dân tộc của Nhà nước.

2.4. Phối hợp, thực hiện công tác kiểm tra các chương trình dự án chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2.5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2.6. Thường trực tiếp công dân; tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Dân tộc; giúp Trưởng Ban xác minh, kết luận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc theo quy định.

2.7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra để đề xuất với lãnh đạo Ban hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi tham nhũng theo quy định.

2.8. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của ban Dân tộc.

2.9. Thực hiện công tác pháp chế; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

2.10. Thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm quản lý của Ban theo quy định của pháp luật.

2.11. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

2.12. Là đầu mối giúp lãnh đạo Ban quan hệ công tác với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ sở.

2.13. Tham mưu thực hiện công tác cán bộ như: Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, quyết định, nội quy, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ trình trưởng ban phê duyệt; theo dõi nhận xét đánh giá công chức hàng năm và theo quy định; công tác quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; tiếp nhận, tuyển dụng công chức; ký hợp đồng lao động; bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển; xếp lương, nâng lương, kỷ luật, nghỉ hưu và các quy định khác về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

2.14. Chủ trì dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Ban Dân tộc.

2.15. Tham mưu trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức; xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch biên chế theo quy định. Tham mưu dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban.

2.16. Phối hợp với các phòng tham mưu dự thảo các văn bản quy định về  quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2.17. Tham mưu lãnh đạo Ban quản lý các nguồn kinh phí hành chính và các nguồn kinh phí khác do cấp trên giao; lập dự toán và tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách được giao; giải quyết kinh phí phục vụ cho hoạt động thường xuyên, đột xuất của Ban; báo cáo công khai tài chính theo định kỳ.

2.18. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và cung cấp thông tin, tài liệu, thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan. Là đầu mối tiếp nhận, xử lý, phân loại và chuyển phát các văn bản đi, đến, kiểm tra thể thức các loại văn bản trước khi ban hành; thực hiện in ấn, sao chụp, đánh máy tài liệu và phát hành các văn bản; quản lý, sử dụng con dấu cơ quan theo quy định.

2.19. Tham mưu giúp Trưởng Ban về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; chủ trì việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chủ trì, quản lý, xây dựng và duy trì việc áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của Ban Dân tộc.  

2.20. Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện đi lại, trang thiết bị và điều kiện làm việc của cơ quan; lập kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa trụ sở và các phương tiện, vật tư kỹ thuật và các trang thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của cơ quan; kiểm kê đánh giá tài sản cơ quan theo định kỳ.

2.21. Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ; phòng cháy chữa cháy; công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan trong cơ quan.

2.22. Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

2.23. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng phục vụ các hội nghị, thực biện công tác thư ký, giúp việc lãnh đạo Ban, ban hành các thông báo, ghi chép biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Ban; thực hiện nhiệm vụ hậu cần, đón tiếp các đoàn khách Trung ương và tỉnh, các đoàn công tác; đón tiếp các đoàn đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số đến thăm và làm việc với Ban.

2.24. Phối hợp với Công đoàn cơ quan chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức thăm viếng gia đình, thân nhân cán bộ, công chức, người lao động của Ban từ trần theo quy định của Nhà nước và quy chế của Ban quy định.

2.25. Trình Trưởng Ban phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, dài hạn và tổ chức thực hiện theo quy định; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; xây dựng phát triển và vận hành, khai thác hệ thống mạng máy tính của cơ quan. Quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc.

2.26. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm) của Ban.

2.27. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Thanh tra và Văn phòng có Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra và Văn phòng và các chuyên viên nghiệp vụ, nhân viên,... theo Đề án xác định vị trí việc làm đã được thẩm định duyệt.

3.2. Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng do Trưởng Ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về toàn bộ hoạt động của Thanh tra và Văn phòng.

3.3. Phó Chánh Thanh tra và Văn phòng do Trưởng Ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định; Phó Chánh thanh tra và Văn phòng giúp Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng phụ trách một số mặt công tác của Thanh tra và Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công./.

*********

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Lương Đình Bảo

Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng

3 812 456

0333.205.467

baold.bdt@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: