Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ

 1. Vị trí, chức năng

Phòng Chính sách tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp là Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng chủ trương, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu lãnh đạo Ban trong công tác xây dựng các chương trình, chính sách dân tộc trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Chủ trì phối hợp với Thanh tra và Văn phòng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về công tác tuyên truyền, quản lý theo dõi địa bàn vùng đồng bào dân tộc miền núi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc.

2.2. Chủ trì phối hợp với các phòng tham mưu cho lãnh đạo Ban, UBND tỉnh ban hành các văn bản về xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2.3. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra và Văn phòng, các ngành liên quan giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi toàn tỉnh. Lập kế hoạch nguồn vốn hàng năm đối với các chương trình, dự án, chính sách; tham gia xây dựng, thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, các dự án có liên quan đến vùng dân tộc và miền núi khi được phân công. Giúp Trưởng Ban xây dựng chương trình công tác hàng năm của Ban.

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc (Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác định canh định cư đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng,...).

2.4. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề giảm nghèo và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tham mưu tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và các vấn đề về dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra và Văn phòng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh.

2.5. Chủ trì phối hợp với Thanh tra và Văn phòng tham mưu cho lãnh đạo Ban và UBND tỉnh tổ chức đón tiếp, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật.

2.6. Tham mưu định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh. Lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể là cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2.7. Tham mưu phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

2.8. Tham mưu phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương.

2.9. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra và Văn phòng tham mưu cho lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách dân tộc, chương trình dự án được thực hiện trên  địa bàn tỉnh.

2.10. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra và Văn phòng, các sở, ngành liên quan, các huyện, thị và cơ sở rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chính sách dân tộc cho phù hợp với thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

2.11. Tham mưu theo dõi, nghiên cứu, xác định thành phần dân tộc, danh mục dân tộc, địa bàn cư trú các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc xem xét trình và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.12. Tham mưu và tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị về công tác dân tộc.

2.13. Chủ trì phối hợp với Thanh tra và Văn phòng thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2.14. Nắm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; tổng hợp thông tin về tình hình dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2.15. Chủ trì nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ xây dựng tài liệu về lịch sử truyền thống của Ban Dân tộc tỉnh; hàng năm xây dựng tài liệu để tổ chức Kỷ niệm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5).

2.16. Tham mưu chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra các chính sách về cấp báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

2.17. Tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và các văn hóa của các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

2.18. Tham mưu, thực hiện công tác khoa học công nghệ trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp và tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các dự án do lãnh đạo ban giao.

2.19. Thực hiện nhiệm vụ về công tác nhân quyền vùng dân tộc.

2.20. Chủ trì chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, các chương trình, chính sách dân tộc theo chuyên đề, đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.21. Là đầu mối tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu có liên quan đến công tác kế hoạch - tổng hợp thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc thuộc lĩnh vực do phòng chủ trì tham mưu thực hiện; tổ chức thực hiện công tác thống kê của Ban phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

2.22. Điều tra, tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan đến vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2.23. Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Phòng Chính sách tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các công chức nghiệp vụ,... theo Đề án xác định vị trí việc làm đã được thẩm định duyệt.

3.2. Trưởng phòng và Phó trưởng phòng do Trưởng Ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, phụ trách một số nhiệm vụ công tác do trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                                                                                                         

*********

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

 

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

email

Lương Đình Mẫn

Trưởng phòng

0982.090676

manld.bdt@backan.gov.vn

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: