Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị tổng hợp nhu cầu vốn trả nợ khối lượng hoàn thành theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013

( Cập nhật lúc: 24/03/2015  )
Đề nghị tổng hợp nhu cầu vốn trả nợ khối lượng hoàn thành theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013
Tác giả: 
Nguồn:  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp