Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ II

      Ngày 11/3/2014, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014. Toàn văn như sau:

      Năm 2014 là năm diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh trong tỉnh. Đây là đợt sinh hạt chính trị sâu rộng trong đồng bào các dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao nhận thức, hành động cách mạng của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

      Để lãnh đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt sâu rộng về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thức XI và các sự kiện chính trị, lịch sử lớn của đất nước, của tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc đến các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân về chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng Nhà nước tại các địa phương, cơ sở.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chỉ đạo các địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp trong tỉnh trước, trong và sau đại hội.

3. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số được tổ chức ở cấp huyện và tỉnh. Việc tổ chức đại hội ở các cấp phải được tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Thời gian Đại hội ở cấp huyện hoàn thành trong tháng 7 năm 2014, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10 năm 2014.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội. Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh do đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND tỉnh làm trưởng ban, lãnh đạo Ban Dân tộc làm phó ban thường trực và thành viên gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan. Ban Chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban, thành viên gồm các đồng chí lãnh đạo các đơn vị có liên quan cùng cấp.

4. Đại hội nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo việc giới thiệu, chọn cử đại biểu tham dự đại hội các cấp thực sự tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho các dân tộc thiểu số, các thành phần, các giới, các thế hệ, lĩnh vực, địa phương. Việc bình chọn, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích phải có tác dụng động viên, thúc đẩy phong trào, đúng Luật Thi đua khen thưởng và các quy định hiện hành.

5. Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức đại hội đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng thời gian quy định và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả Chỉ thị.

      Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: