Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014

      Ngày 21/4/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Văn Chí - Trưởng Ban Chỉ đạo đã ký, ban hành Kế hoạch số 94/KH-BCĐ về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014.

      Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ II được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện. Đối với các Sở, ban ngành đoàn thể ở huyện, ở tỉnh và các xã, phường, thị trấn không tổ chức Đại hội mà tổ chức Hội nghị chọn cử đại biểu đi dự Đại hội ở cấp huyện và cấp tỉnh theo cơ cấu, số lượng được phân bổ.

      Nội dung chủ yếu của Đại hội là tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và kết quả thực hiện công tác dân tộc trong 5 năm (từ năm 2009 đến 2014); định hướng công tác dân tộc đến năm 2020; đánh giá sự chuyển biến, nhận thức của các cấp, ngành, của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ sau Đại hội lần thứ I, năm 2009. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua và khen thưởng tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình.

      Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ lựa chọn 01 huyện để tổ chức Đại hội điểm thời gian trong tháng 7/2014. Yêu cầu Đại hội ở cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2014 và ở cấp tỉnh trong tháng 10/2014./.

 

 

Tác giả:  Bích Huệ (Văn phòng UBND tỉnh)
Nguồn: