Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số giai đoạn 2014- 2016

Chương trình phối hợp số 46/CTPH-HLHPN-BDT ngày 27 tháng 5 năm 2014 giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số giai đoạn 2014- 2016  (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: