Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015

Chương trình phối hợp số 97/CTPH-SVHTTDL-BDT ngày 8 tháng 6 năm 2011 về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015 (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: